Reikningsviðskipti-skilmálar

Viðskiptaskilmálar Atlantsolíukortsins
*Skilmálar þessir gilda um öll kort útgefin af Atlantsolíu ehf.

1. Útgáfa korts, gildistími

1.1 Eftirfarandi hugtök í skilmálum þessum eru skilgreind á þennan hátt:
Reikningshafi er sá sem gert hefur samning um stofnun kortareiknings
Korthafi er reikningshafi eða annar sá sem reikningshafi heimilar að hafi kort sem gefið er út á kortareikning hans.

1.2 Atlantsolíukortið er gefið út af Borgun hf. í samvinnu við Atlantsolíu ehf. Atlantsolíukortið er gefið út til tveggja ára í senn og stofnast þá kortareikningur. Atlantsolíukortið eru eingöngu ætlað til notkunar á sölustöðum Atlantsolíu ehf., samkvæmt ákvæðum viðskiptaskilmála þessara, notkunarheimildum og reglum um kortið eins og þær eru á hverjum tíma. Standi reikningshafi við skuldbindingar sínar er kort hans endurnýjað, án umsóknar.

1.3 Gefnar eru út tvær tegundir Atlantsolíukorta:
a) Fyrirtækjakort / bílkort - auðkennd með skráningarnúmeri bifreiðar. Úttektir á hverjum tíma eru heimilar þeim sem kemur á bifreiðinni hverju sinni.
b) Fyrirtækjakort – gefin út til handa ákveðnum starfsmanni viðkomandi fyrirtækis sem einum er heimil notkun þess.
Hægt er að fá inneignarkort á báðar þessar kortategundir.

1.4 Borgun hf. áskilur sér rétt til að leita allra upplýsinga sem að þess mati eru nauðsynlegar til að afgreiða umsókn og gefa út Atlantsolíukort. Borgun hf. áskilur sér einnig rétt til að hafna umsókn án þess að tilgreina ástæðu.

1.5 Unnt er að fá útgefið fleiri en eitt kort á sama reikning.

1.6 Atlantsolíukort önnur en bílkort skulu útgefin með mynd af korthafa. Korthafi þarf að leggja fram mynd sem varðveitt er í gagnagrunni Reiknistofu bankanna (RB), sé mynd ekki þar til staðar.

2. Samþykki

2.1 Með fyrstu notkun Atlantsolíu kortsins þá samþykkir reikningshafi og/ eða korthafi að hlíta kortaskilmálum.

3. Almenn notkun kortsins

3.1 Korthafi hefur einn heimild til að nota kortið.

3.2 Korthafi skuldbindur sig til að fara ekki umfram heimiluð úttektarmörk sín á hverjum tíma.

3.3 Atlantsolíukort er einungis heimilt að nota með lestri upplýsinga af segulrönd / örgjörva þess á rafrænan hátt. Allar úttektir Atlantsolíukorts skulu staðfestar með innslætti einstaklingsbundins auðkennisnúmers eða svokallaðs PIN-númers. PIN-númer er leyninúmer sem reikningshafi / korthafi má ekki afhenda öðrum en þeim sem hafa heimild samkvæmt skilmálum þessum til að nota kortið, númerið og / eða upplýsingar um númerið má aldrei geyma með korti. Korthafi er ábyrgur fyrir öllum úttektum sem staðfestar eru með innslætti PIN-númers. Ef dælulykill Atlantsolíu ehf. er tengdur viðkomandi korti ber korthafi einnig ábyrgð á öllum úttektum með honum meðan opið er fyrir hann. Ekki er krafist PIN-númers vegna úttekta á dælulykli. – sjá skilmála um dælulykil Atlantsolíu ehf.

3.4 Korthafi skuldbindur sig til að varðveita kortið þannig að óviðkomandi aðili geti ekki komist yfir það, enda ber honum að gæta þess á sama örugga hátt og peninga eða annarra verðmæta.

4. Kortaviðskipti og greiðsluskil

4.1 Úttektartímabil Einkakorta skal vera frá 18. degi mánaðar til 17. dags næsta mánaðar að báðum dögum meðtöldum. Gjalddagi er 2. virka dag mánaðar eftir að úttektartímabili lýkur.

4.2 Handhafar Fyrirtækjakorta geta valið milli tveggja úttektartímabila. Annars vegar tímabil sem á hverjum tíma er frá 18. degi mánaðar til 17. dags næsta mánaðar að báðum dögum meðtöldum. Gjalddagi þess tímabils er 2. virki dagur mánaðar eftir að úttektartímabili lýkur. Hins vegar tímabil sem er almanaksmánuðurinn og er gjalddagi þá 20. dagur mánaðar eftir að úttektartímabili lýkur. Beri gjalddaga upp á dag þar sem íslenskar bankastofnanir eru almennt lokaðar færist gjalddagi til næsta virka dags.

4.3 Korthafi skuldbindur sig til að greiða að fullu allar þær úttektir af kortareikningi sínum sem gerðar eru með kortum sem löglega hafa verið gefin út á reikninginn.

4.4 Aukakorthafi ber ábyrgð á greiðslu úttekta sinna á kortareikningnum til jafns á við aðalkorthafa.

5. Eindagi greiðslna

5.1 Borgun hf. sendir korthöfum reikningsyfirlit mánaðarlega.

5.2 Hafi greiðsla ekki borist Borgun hf. á eindaga, reiknast vanskilavextir, eins og þeir eru auglýstir af Seðlabanka Íslands hverju sinni, af úttektum frá eindaga til greiðsludags. Borgun hf. áskilur sér rétt til að loka fyrir frekari viðskipti með kortið, þar til gjaldfallin skuld á kortinu hefur verið greidd að fullu. Hafi skuld ekki verið greidd 60 dögum eftir eindaga, verður Atlantsolíukortið afturkallað og lögfræðingi falin skuldin til innheimtu á kostnað korthafa.

5.3 Ef svo hefur verið um samið að skuldfæra skuli af reikningi korthafa vegna skuldar og ekki reynist vera næg innistæða á skuldfærslureikningi á skuldfærsludegi, verður reynt áfram að skuldfæra í 30 daga.

6. Villur og athugasemdir

6.1 Ef korthafi hefur athugasemdir varðandi reikningsyfirlit sitt, skulu slíkar athugasemdir tilkynntar Borgun hf. eða Atlantsolíu ehf. fyrir eindaga. Annars skoðast reikningsyfirlitið staðfest af korthafa.

6.2 Borgun hf. tekur ekki ábyrgð á gallaðri vöru sem tekin er út á Atlantsolíukort. Kvörtunum vegna slíks skal beina til viðkomandi seljanda

7. Glatað kort

7.1 Ef Atlantsolíukort glatast skal korthafi tafarlaust tilkynna það Borgun hf. eða Atlantsolíu ehf

7.2 Korthafi skal þar til tilkynning hans berst útgefanda, bera það tjón sem hann hefur orðið fyrir vegna taps, þjófnaðar, eða fölsunar á kortinu,

7.3 Óheimilt er að nota Atlantsolíukort eftir að það hefur verið tilkynnt glatað. Slíkt kort skal senda sundurklippt til Borgun hf.

8. Afturköllun og ógilding

8.1 Atlantsolíukortið er eign Borgunar hf. og má loka því án fyrirvara, komi til misnotkunar eða vanskila hjá korthafa.

8.2 Innkalli Borgun hf. Atlantsolíukortið skal það tafarlaust klippt og sent til Borgunar hf. Aldrei má taka út á kort sem innkallað hefur verið af Borgun hf. Atlantsolía hefur fulla heimild til að taka í sína vörslu innkallað Atlantsolíukort.

8.3 Óheimilt er að nota Atlantsolíukort eftir að gildistími þess er útrunninn eða það hefur verið ógilt. Misnotkun kortsins varðar við lög m.a. 249. gr. alm. hgl.

9. Uppsögn

9.1 Vilji korthafi segja upp viðskiptum sínum skal það tilkynnast til Borgunar hf eða Atlantsolíu ehf. Korthafi skal skila kortinu sundurklipptu til Borgun hf.

9.2 Borgun hf. ásamt Atlantsolíu ehf. getur hvenær sem er sagt upp viðskiptum við korthafa og innkallað útgefin kort.

10. Breytingar á skilmálum

10.1 Borgun hf. áskilur sér allan rétt til breytinga á skilmálum þessum. Breytingar skulu tilkynntar korthafa ekki síðar en 15 dögum áður en breyttir skilmálar taka gildi. Í tilkynningu um breytta skilmála skal taka fram í hverju breytingarnar felast og á rétti korthafa til að slíta viðskiptum. Sé Atlantsolíukort notað eftir að breyttir skilmálar taka gildi telst korthafi samþykkur breytingunni. Útsending nýrra viðskiptaskilmála í almennum pósti eða birting þeirra á vefsíðu Borgunar hf. telst nægileg tilkynning samkvæmt framansögðu.

10.2 Fallist korthafi ekki á breytta viðskiptaskilmála, getur hann slitið viðskiptum með því að segja upp kortinu.

11. Tilkynningar og gildandi lög

11.1 Korthafi skal tafarlaust tilkynna Borgun hf. verði breyting á heimilisfangi hans.

11.2 Um túlkun viðskiptaskilmála þessara, sem og úrlausn mála sem upp kunna að rísa vegna notkunar Atlantsolíukortsins skal fara eftir íslenskum lögum.

11.3 Kröfumál gegn korthafa vegna viðskipta hans með Atlantsolíukortið, má reka gegn honum í því landi þar sem hann telst hafa fasta búsetu hverju sinni, skv. 2. mgr. 1.gr. l. nr. 21/1990 um lögheimili.

11.4 Mál sem rísa vegna brota á skilmálum þessum skal reka fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.

Skilmálar þessir gilda frá og með 3. mars 2011

Dreifing eldsneytis (skilmálar)
• Dreifing eldneytis er á virkum dögum frá 0800 -1700 og á laugardögum frá kl. 1000 – 1400 á höfuðborgarsvæðinu. Pöntunarsíminn er 825-3100.
• Ef pantað er fyrir lokun dags er pöntun afgreidd daginn eftir á höfuðborgarsvæðinu.

Taka skal fram ef afgreiða á pöntun fyrir eða eftir hádegið.
• Pantanir sem berast fyrir Vesturland eru afgreiddar á miðvikudögum.
• Pantanir sem berast fyrir Suðurland er afgreiddar á fimmtudögum.
• Hægt er að fá afgreitt samdægurs á höfuðborgarsvæðinu ef um neyðartilfelli er að ræða en þá bætist kr. 5.000 m/vsk per afgreiðslu. Einnig afgreiðum við eldsneyti utan skilgreinds þjónustutíma á höfuðborgarsvæðinu gegn kr. 15.000 kr m/vsk aukagjaldi.
• Hægt er að óska eftir reglulegum áfyllingu eftir samkomulagi.


Þegar pöntun er gerð þá þarf eftirfarandi að koma fram:
• Nafn
• Kennitala
• Afhendingarstaður
• Tegund Eldsneytis.
• Tegund afhendingar. Tæki, tankur osfrv.
• Magn í lítrum
• Sér óskir um afgreiðslutíma. Fyrir eða eftir hádegi.
• Nafn tengiliðs
• Símanúmer